30.4.1975 - 30.4.2010

Tuesday, October 27, 2009

Đại Hội Thường Niên Cựu SVSQ/TB Thủ Đức / 2009

Ban Hợp Ca KBC4100 Hội Phó Lưu Anh Dũng, Chị Mộng Thu Phi Đoàn 215, Phạm HòaTrung Úy Ngân và BCH Hội Aí Hữu QTĐD/NT
Đại Úy Vĩnh Hiếu PĐ215 và Phạm Hòa
Quân Khóa 10B72
Lưu Niệm với Chánh Án Nguyễn Trọng Nho

Anh Vĩnh Hiếu và Chị Thu PĐ215 Thần TượngChị Lệ Hằng
Lưu Niệm với anh chị Trung Úy Ngân ĐĐ763 Phạm Hòa và Đại Úy Vĩnh Hiếu Vĩnh Hiếu, Đào Anh Tuấn, Phạm Hòa
Những người bạn
Paracel