30.4.1975 - 30.4.2010

Monday, April 13, 2009

Thành Kính Phân Ưu


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn
Bà Quả Phụ Trần Minh Châu
Nhũ Danh Maria Trần Thị Quy
Sinh Ngày 8 tháng 5 năm 1914
Thân Mẫu của anh Trần Minh Trân
Khóa 2/68 - Đồng Đế, Nha Trang
Đã được Chúa gọi về ngày 11 tháng 4 năm 2009,
Tại San Gabriel Valley, California U.S.A.
Hưởng thọ 95 tuổi.
Thành kính chia buồn cùng
cùng Anh Trần Minh Trân và tang quyến.
Xin nguyện cầu linh hồn Maria Trần Thị Quy sớm hưỡng nhan thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Ban Chấp Hành Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang (THSQ-QLVNCH)

No comments:

Post a Comment