30.4.1975 - 30.4.2010

Thursday, January 8, 2009

Thiếu-Tướng Võ Văn Cảnh
Thiếu-Tướng Võ Văn Cảnh

Tên Họ: Võ Văn Cảnh
Ngày và Nơi Sanh: 15/12/1922, Quảng Bình.

Học Vấn:
- Tốt-Nghiệp Võ-Bị Huế, 1951
- Tốt-Nghiệp Chỉ-Huy và Tham-Mưu Cao-Cấp Hoa-Kỳ, 1964
Chức vụ cuối cùng: Phụ-Tá Tổng-Trưởng Nội-Vụ Kiêm Tổng Giám-Đốc Nhân-Dân Tự-Vệ. (Sắc Lệnh Bổ Nhiệm)

Chức vụ quá khứ:
- Chuẩn-Úy, Trung Đội Trưởng, 1951
- Huấn Luyện Viên Trường Võ-Bị Huế, 01/11/1952.
- Thiếu-Úy 01/04/1953.
- Đại Đội Trưởng TDKQ 601, 01/09/1953.
- Trung-Úy 01/08/1954.
- Đại Đội Trưởng TDKG 703, 01/01/1955.
- Đại Đổi Trưởng Tiểu Đoàn 48 BB, 16/04/1955.
- Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 56, 01/06/1955.
- Chi Khu Trưởng Chi Khu Tam-Kỳ, 09/07/1955.
- Đại-uý 04/08/1955.
- Trung Đoàn Phó Trung Đoàn 1, 17/11/1956.
- Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 1, 01/01/1957.
- Thiếu-Tá 18/10/1957.
- Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 36, 01/03/1958.
- Quyền Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 12 KC, 27/12/1958.
- Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 43, 09/03/1959.
- Huấn-Luyện-Viên Trường Bộ-Bình Thủ-Đức, 20/05/1964.
- Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 32/ Sư Đoàn 21 BB, 05/08/1964.
- Thị-Trưởng Vũng-Tàu 06/10/1964.
- Trung-Tá 01/11/1964.
- Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 47/ Sư Đoàn 22 BB, 22/07/1965.
- Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 45/ Sư Đoàn 23 BB, 01/03/1966.
- Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 23 BB/ Khu 23 Chiến Thuật, 27/03/1968.
- Đại-Tá 01/04/1968.
- Tư-Lệnh Sư Đoàn 23 BB, 16/04/1969.
- Chuẩn-Tướng 01/07/1970.
- Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Lam Sơn, 22/01/1972.
- Chỉ Huy Trưởng Trường Hạ Sĩ Quan, 07/07/1972.
- Quân Trấn Trưởng Nha Trang, 08/11/1972.
- Phụ Tá Tổng Trưởng Nội Vụ Kiêm Tổng Giám Đốc Nhân Dân Tự-Vệ, 04/11/1973.
- Thiếu-Tướng 01/03/1974.

No comments:

Post a Comment