30.4.1975 - 30.4.2010

Saturday, March 14, 2009

PHÂN ƯU


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn
Bà VŨ NGỌC MIÊN
Nhũ Danh PHẠM THỊ LỊCH
Pháp Danh DIỆU SỰ
Thân Mẫu của anh Vũ Ngọc Nhinh,
Khóa 4/72A SQTB - Đồng Đế, Nha Trang
đã thất lộc vào ngày 11 tháng 3 năm 2009,
nhằm ngày 15 tháng 2 năm Kỷ Sửu,
tại Pháp Quốc và sẽ được an táng ở Việt Nam,
Hưởng thọ 86 tuổi.
Chúng tôi, một nhóm bạn cựu Sĩ Quan khóa 4/72A
Đồng Đế, Nha Trang và
Gia đình Tr/u Nguyễn Minh Ngân
Thành kính chia buồn cùng
Anh Vũ Ngọc Nhinh và tang quyến.
Xin nguyện cầu hương linh của người quá cố sớm siêu thăng tịnh độ và
an lạc nơi cõi Phật.
Gia đình Chung Văn Nhỏ
Gia đình Phạm Thành Nổi
Gia đình Vũ Duy Mười
Gia đình Lương Mạnh Quân
Gia đình Nguyễn Ngọc Tuấn
Gia đình Trần Văn Phú

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

No comments:

Post a Comment