30.4.1975 - 30.4.2010

Wednesday, March 11, 2009

SVSQ Nguyễn Thành Thiện K472 734/TĐ4/ TĐ 9 SĐND
Tôi là Nguyễn thành Thiện, lúc trước năm 1972 tôi ở ĐĐ 734/TĐ4/SVSQ Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế Nha Trang có một vài tấm hình gởi đến anh để bỏ vào cuốn Album của Trường.Ra trường tôi về TĐ 9/ SĐND và bạn rất thân với Kiệt trước ở TĐ3/SVSQ cũng về ND

No comments:

Post a Comment