30.4.1975 - 30.4.2010

Tuesday, September 16, 2008

Online Application

Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
DongDe Military Cadet Training Center Association

Đơn xin gia nhập
(Membership Application)
(Please Print)
Họ và tên / Name__________________________________________________
Địa chỉ / Address_________________________________________________
Thành Phố / City ________ Tiều Bang / State ________ZipCode_______
Điện Thoại / Telephone Home____________Office:___________________
Cell Phone ______________________________________________________
Đia chỉ Email:____________________________________________________
Tốt Nghiệp khóa/ Class____________Ngày ra trường / Date __________
Đại Đội/ Company _______________Tiểu Đoàn / Battalion ___________
Chi tiết cần ghi thêm / additional information ___________________
(có thể viết thêm trang giấy kèm theo / additional paper if needed
 Individual member ( cá nhân)
 Associate: Gia đình, thân hữu (family members, friends and other veterans)
- $25.00 (1 năm)
- $70.00 (3 năm)
- Hội viên suốt đời -Life member tuổi 49 - $250.00 / 50-55-$225.00/ 56-60-$200.00/ 61-65-$175.00/ 66 &up $150.00__________________________________________
 Donation: $___________cho Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang:
Qũy điều hành ( General fund)___________Học bổng ( Scholarship fund)________
Thương binh ( Disabled veterans)_________________________________________

Ngày_____________________Tháng______________Năm _______________________

Ký tên / Signature _________________________________________________
Xin gởi đơn và check hoặc money order về:
Đính kèm giấy tờ, hình ảnh trong thời gian thụ huấn và trong quân ngũ nếu có)
Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang
Post Office Box 7973
Torrance, CA 90504
Extension / Xin Ghi Tuan Tran
e-mail: DongDeNhatrang@gmail.com or DongDeNT@yahoo.com
Online Application download at : http://DongDeNT.Org or http://AiHuuDongDe.blogspot.com
Attn: Membership (Hội Viên)

1 comment:

  1. SVSQ Nguyễn Kim Hoàng, khoá 6/73, đđ ̃́782/tđ 16.
    Mãn khoá 2/74. Về QY k 1/74.
    Là đđ trưởng tuần cuối cùng của khoá. Tìm các bạn thân trong đđ, thuộc Trung Úy Hoang̀ đình Điển. ̣> FB Nguyen Kim Hoang.

    ReplyDelete