30.4.1975 - 30.4.2010

Sunday, September 7, 2008

Hình Ảnh Đại Hội Kỹ Niệm 10 Năm Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang


Phạm Đức Trí và Phạm Hòa / Beach BLVD Stanton, California

Hàng đứng
Vinh, Nam, Hòa Huy, Tùng San Jose, Phú, Thêm, Trí Georgia, Anh Chị Hạnh San Diego.
Hàng ngồi
Minh, Tâm, Quang, Minh Phạm, Minh Vũ, Phong Baby

No comments:

Post a Comment