30.4.1975 - 30.4.2010

Monday, September 8, 2008

10 năm thành lập Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang






Quân Kỳ Trưòng Ha Sĩ Quan Nha Trang



















No comments:

Post a Comment