30.4.1975 - 30.4.2010

Monday, September 8, 2008

Sinh Hoạt Ban Tương Tế Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế NhaTrang


Lể Phủ Quốc Kỳ VNCH và Nghi Thức xếp Quốc Kỳ VNCH / Trung úy Trương Tuấn Khanh K2/68-SQTB

No comments:

Post a Comment