30.4.1975 - 30.4.2010

Tuesday, November 25, 2008

QUỐC CA HOA KỲ THE STAR-SPANGLED BANNER

Ô kìa bình minh lên Oh, say can you see,
Ánh dương tan dần sương mai By the dawn's early lights
Làm tỏ sáng thêm hy vọng What so proudly we hailed
Rộn ràng thấp thoáng nơi chân trời As the twilight's last
gleaming
Những sao sọc ngời quang vinh Whose broad stripes and bright stars
Đã bao phen cuộc tử sinh Through the perilous fight
Từ đổ nát thê lương điêu tàn O'er the ramparts we watched
Vẫn sừng sững hiên ngang bóng cờ Were so gallantly streaming
Đêm qua đêm pháo sấm sét And the rockets' red glare
Tiếng bom rền vang khắp chốn The bombs bursting in air
Vẫn uy nghi ngọn cờ Gave proof through the night
Vẫn cao vút lòng son sắt That our flag was still there
Dù bao khốn khó luôn kiên gan Oh, say, does that Star-Spangled
Chí lớn tung bay Banner yet wave
Trời tự do miền đất hứa O'er the land of the free
Và quê hương của can trường? And the home of the brave?

NGUYỄN THẾ THĂNG
kbc4648@aol.com

No comments:

Post a Comment