30.4.1975 - 30.4.2010

Monday, October 27, 2008

Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế tham dự Đại Hội Trừ Bị Thủ Đức 26 tháng 10 năm 2008


Ban Chấp Hành Hội Thủ Đức và Ban Tù Ca Xuân Điềm

SVSQ Chánh Án Nguyễn Trọng Nho

Văn Nghệ Giúp Vui

Anh Cang Quân Cảnh và Anh Chuyên Không Quân ( VP Nghi Si Joe Dunn)

Ban Chấp Hành Hội Aí Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang Lưu Niệm Ông Chánh Án Nguyễn Trọng Nho

SVSQ Khóa 9BSQTB / Đồng Đế và Thủ Đức

SVSQ Nguyễn Phương Hùng và Hội Thủ Đức Los Angeles trúng đấu giá

Ban Chấp Hành Lưu Niệm với anh Hưng Cựu Hội Trưởng Đống Đế và SVSQ N.M Đường từ San Jose, California

Tìm được bạn anh Tâm Khóa 10B72

BCH Hội Thủ Đức
Anh Tuấn San Diego Người Hùng Ban Mê Thuộc va anh Hùng Biệt Cách 81 Nhảy Dù

Lưu Niệm cùng Lý Tống
Hội Thủ Đức từ phương xa về tham dự

Trần Thiện Anh Chí Chào Tay

No comments:

Post a Comment