30.4.1975 - 30.4.2010

Sunday, October 19, 2008

Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang Tham Dự Kỹ Niệm 5 năm thành lập Tập Thể Chiến Sĩ QLVNCHNo comments:

Post a Comment