30.4.1975 - 30.4.2010

Saturday, October 18, 2008

Trung Đội 4 Đại Đội 763 TĐ11 Khóa 10B72 SVSQ THSQ-QLVNCHTình chiến hữu

*Dẫu cuộc đời ....trò bể dâu luôn biến chuyển

Nhưng nghĩa tình vẫn không biến theo thời gian

Nghĩa chiến binh, tình Tổ Quốc....tưởng lụn tàn

Nay hội ngộ bạn Đồng môn.....ta khôi phục*Lời TUYÊN THỆ....HIẾU TRUNG cùng...Ngôi Tổ Quốc

Năm xưa cùng....trong chiến trận....cuộc tử sinh

Cho đến nay....còn gặp lại trong nghĩa tình....

TÌNH CHIẾN HỮU, NGHĨA QUÊ HƯƠNG... Ta đoàn kết

No comments:

Post a Comment